Jon Schank and Kimbo Smith, 1983.

Previous | MI Index | Next | Home